Regulamin korzystania z platformy QiFit.pl


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady oraz sposób realizacji na rzecz Użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną (za pośrednictwem sieci Internet) zapewniających dostęp do kursów, warsztatów, szkoleń, wykładów oraz innych treści tematycznych oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem edukacyjnej platformy funkcjonującej pod nazwą Teachable.com, będącej serwisem streamingowym „na żądanie”, promującej świadomy i harmonijny tryb życia, z wykorzystaniem w szczególności praktyki chińskiej gimnastyki prozdrowotnej. 
 2. Usługi są świadczone przez Fundację Dantian z siedzibą w Warszawie, pod adresem Warszawa, 02-564, ul. Jarosława Dąbrowskiego 20 A /4, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000507403, numer NIP: 5213671703, numer REGON: 14723678600000.
 3. Do świadczenia Usług wykorzystywana jest infrastruktura techniczno-systemowa należąca do Usługodawcy i przez niego zarządzana. 
 4. Na Usługodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług na warunkach określonych w Regulaminie. 
 5. Regulamin udostępniony jest na stronie adresem https://qifit.pl/p/terms w sposób umożliwiający dostęp do niego dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz do przestrzegania jego zasad. 

§ 2 DEFINICJE


Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Aktywacji – należy przez to rozumieć potwierdzenie możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usługi poprzez uzyskanie dostępu do Treści;
 2. Cenniku – należy przez to rozumieć zestawienie wysokości opłat wymaganych do uiszczenia przez Użytkownika w celu rozpoczęcia korzystania z wybranych przez niego Usług, dostępny pod adresem: https://qifit.pl 
 3. Haśle – należy przez to rozumieć indywidualnie określony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta.
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Platformy udostępnioną przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji niezbędną dla umożliwienia korzystania przez niego z Usług;
 6. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualne oznaczenie Użytkownika, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta oraz korzystania z funkcjonalności Platformy;
 7. Okresie Dostępności – należy przez to rozumieć przedział czasowy, w ramach którego Użytkownik jest uprawniony do korzystania z wybranej przez siebie Usługi i korzysta z dostępu do Treści;
 8. Platformie - należy przez to rozumieć platformę edukacyjną dostępną pod adresem: https://qifit.pl/pl;
 9. RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 10. Rejestracji – należy przez to rozumieć procedurę zakładania Konta, posiadanie, którego jest niezbędne dla korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Platformy;
 11. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć politykę prywatności Platformy, określającą zasady, zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 12. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 
 13. Ofercie – należy przez to rozumieć aktualizowaną ofertę Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;
 14. Serwisie – należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczno-informatyczną stanowiącą własność Usługodawcy oraz umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z Platformy; 
 15. Sprzęcie – należy przez to rozumieć urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi;
 16. Treści/Treściach – należy przez to rozumieć oferowane przez Usługodawcę kursy, warsztaty, szkolenia, wykłady oraz inne treści tematyczne, utrwalone w formie video, do których dostęp, będący przedmiotem poszczególnych Usług, jest oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;
 17. Usłudze/Usługach – należy przez to rozumieć ofertę usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy, zapewniających Użytkownikowi dostęp do Treści w formie i na warunkach określonych przez Usługodawcę;
 18. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną przez Użytkownika z Usługodawcą;
 19. Usługodawcy – należy przez to rozumieć Fundację Dantian;
 20. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności Konsumenta, która korzysta z Platformy, w tym w szczególności podejmuje wszelkie czynności związane z nabyciem i korzystaniem z Treści a w dniu zawarcia Umowy ukończyła 18 rok życia;
 21. Zamówieniu – należy przez to rozumieć czynności Użytkownika podjęte w celu uzyskania dostępu do wybranej Usługi.

§ 3 WARUNKI ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI / ZAWARCIE UMOWY / UTWORZENIE KONTA


 1. Warunkiem uzyskania dostępu i rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług jest zawarcie z Usługodawcą Umowy. Zawarcie Umowy dochodzi do skutku przez założenie Konta.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik jest obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest nieodpłatna, przy czym korzystanie z Usług jest odpłatne (z wyłączeniem dostępu do Treści o charakterze promocyjnym lub informacyjnym). W każdym przypadku uruchomienie płatnej Usługi poprzedzone jest stosownym komunikatem.
 3. Rejestracja i kolejne logowania do Konta następują poprzez stronę https://qifit.pl
 4. Użytkownik gwarantuje, że informacje dostarczone podczas Rejestracji są prawidłowe i aktualne, a podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwości czasowej dostępności określonych Usług.  
 6. Umowa zostaje zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 7. Rozwiązanie Umowy jest możliwe w każdym czasie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z zasad świadczenia poszczególnych Usług. 
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a ponadto upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania jego danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z Platformy oraz świadczenia Usług. 
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta wyłącznie na własny użytek. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre imię lub interes Usługodawcy, w szczególności przez nieuprawnione zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub publiczne udostępnianie Treści w jakiejkolwiek innej formie.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Platformy, w tym w szczególności prawidłowy i ciągły dostęp do Treści, są możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego Sprzętu, który spełnia minimalne wymagania techniczne, takie jak:
 2. możliwość połączenia się z siecią Internet;
 3.  zainstalowanie przeglądarki internetowej (np. Chrome, Safari) zaktualizowanej do najnowszej wersji;
 4. włączenie aktywnej obsługi technologii Java Script;
 5. włączenie aktywnej obsługi tzw. „cookies”;
 6. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”);
 7. zainstalowane oficjalne i legalne oprogramowanie (np. oficjalny system Android rozpowszechniany przez producenta urządzeń). 
 8. zainstalowanie aktualnych sterowników karty graficznej Sprzętu dostarczonych przez producenta.
 9. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w przypadku, gdy Sprzęt nie spełnia powyższych wymogów technicznych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania ww. wymagań technicznych korzystania z Platformy w celu zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych Usług.

§ 5 RODZAJE USŁUG 


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania Oferty, w tym jej okresowego aktualizowania, uzupełniania lub zmiany zarówno w zakresie ilości i rodzajów Treści, jak i ich czasowej dostępności.
 2. Wprowadza się podstawowy rodzaje Usług:
 3. tzw. Usługę subskrypcyjną, polegającą na zapewnieniu odnawialnego w okresach miesięcznych dostępu do pakietu Treści (tzw. subskrypcja) do momentu, kiedy Użytkownik zdecyduje się zakończyć subskrypcje, lub jej świadczenie zostanie anulowane przez Usługodawcę;
 4. Ponadto, w związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika tzw. nieodpłatne usługi dodatkowe:
 5. prowadzenie Konta;
 6. tzw. newsletter – usługi polegającej na wysyłce w formie wiadomości elektronicznej informacji o nowych Usługach, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody na korzystanie z tej usługi.
 7. Warunki świadczenia poszczególnych Usług mogą być określone w odrębnych regulaminach lub warunkach promocji, które stanowią integralną część Regulaminu.
 8. Użytkownik ma możliwość korzystania z Oferty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ / ZASADY PŁATNOŚCI / AKTYWACJA USŁUGI


 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wyrażenie przez Użytkownika oświadczenia w formie elektronicznej potwierdzającego wolę uzyskania dostępu do konkretnych Treści poprzez zakup Usługi.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Usługi subskrybcji jest uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem. 
 3. Aktualny Cennik znajduje się pod adresem https://qifit.pl.
 4.  Wszystkie Opłaty są cenami brutto i zawierają̨ podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującą stawką. Opłaty za Usługi nie obejmują kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego.
 5. Opłata ma charakter cykliczny w odniesieniu do tzw. Usług subskrypcyjnych. W przypadku Opłat o charakterze cyklicznym, Użytkownik - do czasu rezygnacji z subskrypcji - wyraża zgodę na obciążanie go Opłatą w kolejnych okresach miesięcznych (co 30 dni), liczonych od daty Aktywacji takiej Usługi, z góry, za pomocą metody płatności wybranej przez Użytkownika w chwili składania Zamówienia lub w inny sposób, zgodnie z późniejszymi instrukcjami Użytkownika.
 6. Wszystkie opłaty pobierane są z góry (pre-paid).
 7. Płatności dokonywane są za pomocą karty kredytowej / debetowej Użytkownika oraz realizowane za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych: Stripe Express Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji płatności, jak również weryfikacji ważności oraz szczegółów wydania danej karty kredytowej / debetowej.
 8. Aktywacja Usługi następuje nie później niż w ciągu 12 godzin od dokonania płatności. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 9. Usługa jest udostępniana na okres równy Okresowi Dostępności danej Usługi uzależniony od jej rodzaju.
 10. Rezygnacja z dostępu do Usługi subskrypcyjnej powinna być złożona przez Użytkownika nie później niż na dzień przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu, w przeciwnym wypadku subskrypcja będzie obowiązywać przez kolejny miesiąc i zostanie naliczona stosowna opłata. Rezygnacja powinna być przesłana na adres email [email protected]
§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 


 1. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), z zastrzeżeniem ust, 3 i 4 poniżej, z uwagi na tryb zawarcia Umowy oraz składania Zamówień, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy / zakupu Usługi w ciągu czternastu (14) dni liczonych od dnia założenia Konta / Aktywacji Usługi.
 2. Oświadczenie Użytkownika o skorzystaniu z prawa odstąpienia powinno być przesłane w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub na adres email [email protected]
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ww. ustawy, Użytkownik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia, o którym mowa w pkt.1 powyżej, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca dopuszcza możliwość rozpoczęcia świadczenia Usługi/Usług przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie. Oświadczenie Użytkownika obejmujące powyższą zgodę̨ składane jest przy składaniu Zamówienia.


§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY


 1. Usługodawca odpowiada za prowadzenie Platformy i świadczenie Usług z należytą starannością.
 2. Nie stanowią niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Usługodawcy okoliczności od niego niezależne takie jak, m.in.:
 3. ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,  
 4. brak zgodności Sprzętu z minimalnymi wymogami technicznymi lub inne awarie Sprzętu mające wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie;
 5. inne zakłócenia wynikające z korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem;
 6. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi spowodowane siłą wyższą.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Usługi w przypadku odnotowania próby korzystania z niej jednocześnie na kilku Sprzętach lub próby nieautoryzowanego dostępu do Konta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Użytkownikowi dostępu do Usługi w przypadku:
 9. niezgodnego z Regulaminem używania Hasła i Loginu, w szczególności przekazywania ich innym podmiotom; 
 10. naruszenia innych postanowień Regulaminu;
 11. braku zapłaty lub opóźnionej płatności; 
 12. konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac techniczno-naprawczo-konserwacyjnych wymagających przerwy w dostępie do Usług - w takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika o planowanej przerwie z co najmniej 3 dni owym wyprzedzeniem, oraz odpowiednio wydłuży Okres Dostępności o czas niedostępności Usługi spowodowany ww. pracami.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie materiałów promocyjnych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług swoich partnerów.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Treści oraz zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 9 REKLAMACJE


 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do sposobu lub zakresu świadczenia Usług lub funkcjonowania Platformy.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres email [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

1) dokładne oznaczenie Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres do doręczeń/ adres e-mail;

2) możliwie dokładny opis nieprawidłowości będących podstawą złożenia reklamacji;

3) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania;

4) przedstawienie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji;

5) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich zapłaty wraz ze wskazaniem sposobu ich wypłaty.

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania Użytkownika do uzupełnienia brakujących informacji istotnych dla rozpatrzenia reklamacji. 
 2. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie elektronicznej – odpowiednio do sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika.

§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY 


 1. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązywania Okresów Dostępności.
 2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wyłącznie z powodu wystąpienia ważnych powodów. Przez ważne powody uznaje się w szczególności: 
 3. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Użytkownik korzysta z Usługi lub Platformy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem; 
 4. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Użytkownik prowadzi przy korzystaniu z Usługi lub Platformy działania naruszające lub zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu lub ciągłości Usługi lub Platformy; 
 5. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Użytkownik podejmuje lub prowadzi działania sprzeczne z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszające interesy podmiotów trzecich, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE


 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z funkcjonalności Platformy, w tym przede wszystkim z dostępu do Usług, odbywa się na podstawie udzielanej mu przez Usługodawcę licencji, która jest niewyłączna, ograniczona w czasie oraz bez prawa do udzielania sublicencji.
 2. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że wygląd, układ funkcjonalny oraz strukturalny, elementy graficzne, zdjęcia, logotypy, oraz wszelkie inne materiały składające się łącznie i każde z osobna na Platformę, jak również Treści stanowiące przedmiot poszczególnych Usług, podlegają ochronie prawnej jako przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy, stanowiących prawa własności intelektualnej, a korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 12 DANE OSOBOWE


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Platformy, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://qifit.pl/p/privacy.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania pod adresem https://qifit.pl/p/terms i obowiązuje przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż przez czas funkcjonowania Platformy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu może być spowodowana w szczególności:
 3. zmianą oferty Usług;
 4. zmianami w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia Platformy.
 5. Zmiany Regulaminu zostaną zakomunikowane poprzez umieszczenie stosownego komunikatu pod adresem https://qifit.pl z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem przed dniem ich wejścia w życie, oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości (e-mail) zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 6. Brak akceptacji dla zmiany treści Regulaminu upoważnia Użytkownika do złożenia rezygnacji z Usługi w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wejściu w życie zmian. Rezygnacja skutkuje rozwiązaniem Umowy z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez Strony.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową, a także w związku z interpretacją postanowień Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Użytkownik będący Konsumentem może w takim przypadku skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 9. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od daty powstania sporu, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał polski właściwy sąd powszechny. 
 10. Regulamin obowiązuje od dnia: 03.09.2020r.